หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
231
เมื่อวาน
223
เดือนนี้
3,394
เดือนที่แล้ว
4,162
ปีนี้
25,917
ปีที่แล้ว
44,742
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัด การฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี(พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้มีการยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกอีกทั้ง 8 แห่ง ซึ่งคณะทำงานในการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้เสนอแผนโครงการ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ สพฐ. ได้ปรับใช้งบประมาณปี 2554 มาดำเนินการให้กับโรงเรียนในการปรับปรุงเบื้องต้น โรงเรียนละ 5 ล้านบาท สำหรับแผนการพัฒนาตั้งแต่ปี 2555-2561 ให้ สพฐ. ดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้จัดทำร่วมกัน

ประวัติโรงเรียน
เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างล้นพ้น และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในการที่จะพัฒนาบุคคล และประเทศชาติให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นแนวพระราชดำริ ที่ทรงมุ่งมั่น พระราชหฤทัยที่จะส่งเสริม ทำนุบำรุงการศึกษา ให้แก่นักเรียนและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ที่เจริญเติบโตให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติที่ดีในภายภาคหน้าประกอบกับรัฐบาลสมัยนั้นมีการเร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อย่างทั่วถึงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมสามัญศึกษาได้เล็งเห็นว่าโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับนักเรียนประจำชายได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยคณะกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ได้เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น คือ นายอภัย จันทวิมล ขอให้พิจารณาและได้รับความเห็นชอบในหลักการที่จะให้โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจำ ที่อาจจะตั้งเพิ่มขึ้นในกาลต่อไป

และจากการดำเนินงานปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  มีจรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้นำ เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนลักษณะโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ขึ้นในเขตการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

         จากโครงการของกรมสามัญศึกษาดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 5 ได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ได้พระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียนครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”

         ต่อมาภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในจังหวัดอื่น ๆ อีก 8 โรงเรียน คือ

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่    

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ    

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

โดยในปัจจุบันมีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ได้มาเข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยด้วย รวมเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 10 โรงเรียน


ตราโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย สุพรรณบุรี(ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.)
สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่บริเวณหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ จำนวน 94 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 33 ประมาณ 1.7 กม.

เอกลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คือ ชุดพิธีการสีขาว และหลักเบญจวิถี ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และให้เกียรติ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718