รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำรี : อกตํ ทุกตํ เสยโย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

 

 

 

 


เรื่อง

วันที่ประกาศ

ความภาคภูมิใจ
นายวิชญ์พล ดวงอุดม นักศึกษาแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

15/05/2559

โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558
1. วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2
1.1 ด.ช.ธรณ์ นูมหันต์ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
1.2 ด.ช.ผู้น้ำ แซ่เล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
1.3 ด.ญ.รุ่งฟ้า กรีชะวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
2. คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 ด.ญ.ญาณิศา จำปาเงิน รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.2 ด.ช.ผู้นำ แซ่เล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 ด.ช.จิรภัทร เทียนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ

23/02/2559

ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระดับชาติ
การแข่งขันทัศนศิลป์ ประเภท การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ระดับชั้น ม 4-6 น.ส.น้ำเพชร รัตนปัญญา ม.5/8 เหรียญทอง อันดับที่ 5 ครูผู้ฝึกสอน น.ส.ศศิประภา ยาวีระ

01/02/2559

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โควตาจังหวัดเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-คณิต
1. เด็กหญิงชัญญา กอดิษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น )
1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

01/022559

 

เรื่อง วันที่ประกาศ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9-2/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9-3/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15/5/2559

 

 


14-15/05/2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 

13/05/2559 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"คืนความสุขให้ครู
คืนครูให้นักเรียน"
ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 
  

 

12/04/2559รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และ ครูอาวุโสเนื่องในวันวันปีใหม่ไทย 2559