นายจริน  หงษ์ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

GTranslate
English Chinese (Simplified) Japanese Korean Thai

PostHeaderIcon มอบรางวัลครูดี วันครู ปี 2557

PostHeaderIcon ข่าวกิจกรรม

PostHeaderIcon ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2557

----------------------------------------

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียน
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 บัดนี้
โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ห้องเรียนส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จำนวน 160 คน ห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 88 คน
ดังบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

Download เอกสารบัญชีรายชื่อ (กรุณาดาวโหลดเพื่ออ่าน ถ้าอ่านในเว็บตัวหนังสืออาจจะเล็ก)

รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น.

Last Updated (Saturday, 22 March 2014 00:28)

 

PostHeaderIcon ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียน                         
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2557                
บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาษรายชื่อ                         
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557                  

ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เอกสาร download

ประเภทสอบคัดเลือก

เอกสาร Download

มอบตัววันที่ 15 มีนาคม 2557
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน

เอกสารที่ต้องนำมามอบตัว
1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 เซนติเมตร ( 1 นิ้วครึ่ง ) จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,สำเนาทะเบียนบ้านมารดา ฉบับจริง และถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ
3. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือ บิดา-มารดาแยกทางกัน( หย่าร้าง ) ให้ผู้ปกครองนำใบสูติบัตรของนักเรียนมาด้วยพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ

Last Updated (Wednesday, 05 March 2014 12:55)

 

PostHeaderIcon วิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556


Last Updated (Monday, 17 February 2014 04:42)

 
More Articles...

PostHeaderIcon ข่าวการศึกษาและเทคโนโลยี

Loginลิ้งหน่วยงานราชการ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner