กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
42
เมื่อวาน
121
เดือนนี้
1,611
เดือนที่แล้ว
4,010
ปีนี้
59,465
ปีที่แล้ว
83,058
 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

นางวรรณดี ทิวาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางภัทรวดี บุญเชื้อ
ครูผู้สอน

นางพิชญา จริยบูณสุข
ครูผู้สอน

นางวัฒนา ถอยวิลัย
ครูผู้สอน

นางกาญจนา เทพคุณ
ครูผู้สอน

นางสาวกานต์มณี คงเกื้อ
ครูผู้สอน

นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ
ครูผู้สอน

นางกันนิกา อนุช
ครูผู้สอน

นางสาวนิศาชล ประทีปทอง
ครูผู้สอน

นางสาวชนกกมล เนียมวรรณ์
ครูผู้สอน

นางอริญรดา จับทอง
ครูผู้สอน

นางสาวศศิประภา กาฬภักดี
ครูผู้สอน

นางสาวนภัทธิรา เจริญวิมล
ครูผู้สอน

นายบัณฑิต ขอสกุล
ครูผู้สอน

นางสุนันทา มูลน้ำอ่าง
ครูผู้สอน

นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718