หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
35
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
22,937
ปีที่แล้ว
49,906
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 2อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     1  อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000  บาท  (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1  อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 - ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
2.1.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2..1.2  มีสัญชาติไทย
2.1.3  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.1.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.6  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
  

2.2  เจ้าหน้าที่สำนักงาน  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
2.2.1 เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.2.2 วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า
2.2.3 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
- งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ
ต่างๆ  รวมทั้งระบบ E-office   งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560   เวลา  09.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  035-494715

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ (เฉพาะครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  )
4.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
4.9  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.  การยื่นใบสมัคร
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด
5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  23 พฤศจิกายน  2560  ที่  http://www.kpsp.ac.th/home.php  

7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี    จะดำเนินการสอบคัดเลือก    ในวันที่   27   พฤศจิกายน  2560 เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี

8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
8.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  8.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่   28   พฤศจิกายน  2560  ที่  http://www.kpsp.ac.th/home.php     รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้
(1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
        (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
            9.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
   -  วันที่  30  พฤศจิกายน  2560  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง
-  วันที่  1  ธันวาคม  2560  เริ่มปฏิบัติงาน
9.2  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม > Dowloand <
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718