Chania

สรุป รางวัลทั้งหมด ของโรงเรียนกภ.สุราษฎร์ธานี

สรุปเหรียญรางวัล Chania

รายการที่ ประเภท เหรียญ อันดับที่ ชื่อรายการ
1 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
2 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
3 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
4 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
5 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
6 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
7 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
8 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
9 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
10 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
11 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
12 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
13 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
14 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
15 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
16 ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
17 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
18 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
19 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
20 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
21 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
22 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
23 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
24 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
25 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
26 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
27 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
28 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
29 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
30 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
31 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
32 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
33 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
34 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
35 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
36 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
37 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
38 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
39 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
40 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
41 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
42 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
43 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
44 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
45 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
46 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
47 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
48 ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
49 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
50 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
51 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
52 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
53 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
54 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
55 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
56 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
57 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
58 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
59 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
60 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
61 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
62 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
63 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
64 เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
65 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
66 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
67 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
68 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
69 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
70 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
71 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
72 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
73 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
74 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
75 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
76 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
77 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
78 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
79 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
80 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
81 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
82 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
83 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
84 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
85 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
86 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
87 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
88 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
89 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
90 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
91 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
92 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
93 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
94 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
95 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
96 เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
97 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
98 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
99 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
100 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
101 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
102 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
103 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
104 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
105 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
106 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
107 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
108 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
109 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
110 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
111 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
112 ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
113 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
114 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
115 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
116 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
117 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
118 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
119 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
120 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
121 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
122 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
123 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
124 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
125 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
126 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
127 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
128 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
129 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
130 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
131 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
132 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
133 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
134 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
135 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
136 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
137 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
138 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
139 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
140 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
141 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
142 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
143 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
144 ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
145 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
146 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
147 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
148 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
149 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
150 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
151 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
152 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
153 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
154 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
155 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
156 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
157 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
158 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
159 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
160 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
161 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
162 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
163 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
164 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
165 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
166 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
167 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
168 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
169 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
170 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
171 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
172 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
173 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
174 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
175 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
176 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
177 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
178 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
179 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
180 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
181 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
182 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
183 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
184 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
185 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
186 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
187 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
188 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
189 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
190 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
191 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
192 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
193 กีฬา ทอง 1 WEB-INFweb.xml
194 กีฬา ทอง 1 WEB-INF/web.xml
195 กีฬา ทอง 1 /../../../../../../../etc/passwd
196 กีฬา ทอง 1 file:///etc/passwd
197 กีฬา ทอง 1 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
198 กีฬา ทอง 1 ..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
199 กีฬา ทอง 1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
200 กีฬา ทอง 1 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
201 กีฬา ทอง 1 /etc/passwd
202 กีฬา ทอง 1 .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
203 กีฬา ทอง 1 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
204 กีฬา ทอง 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
205 กีฬา ทอง 1 Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
206 กีฬา ทอง 1 ../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
207 กีฬา ทอง 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
208 กีฬา ทอง 1 ../../../../../../../../../../etc/passwd
209 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
210 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
211 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
212 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
213 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
214 กีฬา ทอง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
215 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
216 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
217 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
218 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
219 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
220 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
221 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
222 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
223 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
224 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
225 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
226 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
227 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
228 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
229 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
230 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
231 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
232 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
233 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
234 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
235 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
236 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
237 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
238 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
239 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
240 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
241 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
242 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
243 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
244 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
245 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
246 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
247 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
248 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
249 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
250 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
251 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
252 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
253 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
254 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
255 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
256 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
257 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
258 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
259 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
260 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
261 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
262 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
263 กีฬา เงิน 1 WEB-INFweb.xml
264 กีฬา เงิน 1 WEB-INF/web.xml
265 กีฬา เงิน 1 /../../../../../../../etc/passwd
266 กีฬา เงิน 1 file:///etc/passwd
267 กีฬา เงิน 1 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
268 กีฬา เงิน 1 ..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
269 กีฬา เงิน 1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
270 กีฬา เงิน 1 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
271 กีฬา เงิน 1 /etc/passwd
272 กีฬา เงิน 1 .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
273 กีฬา เงิน 1 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
274 กีฬา เงิน 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
275 กีฬา เงิน 1 Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
276 กีฬา เงิน 1 ../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
277 กีฬา เงิน 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
278 กีฬา เงิน 1 ../../../../../../../../../../etc/passwd
279 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
280 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
281 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
282 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
283 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
284 กีฬา เงิน 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
285 กีฬา ทองแดง 0 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
286 กีฬา ทองแดง 0 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
287 กีฬา ทองแดง 0 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
288 กีฬา ทองแดง 0 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
289 กีฬา ทองแดง 0 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
290 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
291 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
292 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
293 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
294 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
295 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
296 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
297 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
298 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
299 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
300 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
301 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
302 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
303 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
304 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
305 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
306 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
307 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
308 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
309 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
310 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
311 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
312 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
313 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
314 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
315 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
316 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
317 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
318 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
319 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
320 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
321 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
322 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
323 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
324 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
325 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
326 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
327 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
328 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
329 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
330 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
331 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
332 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
333 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
334 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
335 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
336 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
337 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี ชาย
338 กีฬา ทองแดง 1 WEB-INFweb.xml
339 กีฬา ทองแดง 1 WEB-INF/web.xml
340 กีฬา ทองแดง 1 /../../../../../../../etc/passwd
341 กีฬา ทองแดง 1 file:///etc/passwd
342 กีฬา ทองแดง 1 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
343 กีฬา ทองแดง 1 ..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
344 กีฬา ทองแดง 1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
345 กีฬา ทองแดง 1 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
346 กีฬา ทองแดง 1 /etc/passwd
347 กีฬา ทองแดง 1 .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
348 กีฬา ทองแดง 1 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
349 กีฬา ทองแดง 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
350 กีฬา ทองแดง 1 Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
351 กีฬา ทองแดง 1 ../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
352 กีฬา ทองแดง 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
353 กีฬา ทองแดง 1 ../../../../../../../../../../etc/passwd
354 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
355 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
356 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 18 ปี ชาย
357 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
358 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง
359 กีฬา ทองแดง 1 กระโดดสูง 15 ปี หญิง

กลับ